Effect of green tea intake on the development of coronary artery disease

Effect of green tea intake on the development of coronary artery disease

Author: Junko Sano and Tomohiro Ogawa and Shigenobu Inami and Fumiyuki Ishibashi and Kentaro Okamatsu and Hiroyuki Kamon and Kouji Seimiya and Gen Takagi and Shunta Sakai and Atsunobu Nomura and Kyoichi Mizuno

 

Get the whole article here